Specialized - Presta Valve Tube 650BX2.3/3.0 - Zero G Chamonix