Specialized - Presta Tube Valve 24" 2.4-3.0 - Zero G Chamonix